Böteslängderna för Linköping (1800-1900) och Norrköping (1832-1894)

 

Häktade Stadssoldaten N:o 50 Olof Leander Carlsson

Stad: Norrköping
Boställe: -
Paragraf i protkoll: 233
Nummer i protokoll: -
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIX:1
Förseelse: för deltagande å upplopp, dervid våld å person föröfvats
Domdatum: 1875-11-13
Straff: Straffarbete 2 år
Bötesbelopp:
Anmärkning: Wid den i målet hållne ransakning har inhemtats hurusom en flock vid stadens militärkår anställde soldater lördagen den 2 nästlidne Oktober klockan mellan 8 och 9 på aftonen, utan tillstånd af sitt befäl, med% post% medelst undanskuffande af den vid porten utstälde post banat sig utgång utur kårens vid Trädgårdsgatan belägna kasern hvarefter de under vägen tillökade med några ute varande kamrater, i vild fart och under hurrarop och skrän tagit vägen norrut efter Drottninggatan, derifrån vid Tyska torget utefter Rådstufvugatan och Vestra kyrkogatan till nya torget och sedan tillbaka till hamngatan, Oskar Fredriks bro och Carl Johans torg och vidare utefter norra strömsgatan till orangerigränden, under hvilken framfart soldaterne anfallit och omkullslagit samt dels utan dels med tillhyggen, bestämde, efter hvad under ransakningen är vordet upplyst, af bland annat trenne från kasernen medtagna huggarebaljen, äfvensom genom sparkningar mer och mindre swårt misshandlat en mängd ute varande personer, utan att dock skada till lif eller helsa blifvit deraf någon tillfogad, att så väl tillförordnade befälhafvaren för kåren, förre Fanjunkaren L. Tingström, förre Åklagaren, Stadsfiskalen, vice Häradshöfdingen Axel Lindén, vid hörnet af norra strömsgatan och orangerigränden tillkommit och uppmanat fridstörarne att skingra sig och återvända till sitt hemvist, men att desse i stället för att efterkomma uppmaningarne, hvilka dock synas icke hafva blifvit hörde af de% fleste% alla, tagit vägen utefter orangerigränden till norra allén med undantag af några, som af folkhopen blifvit gripne och till kasernen återförde, samt att de öfrige, elfva till antalet, omkring klockan tolf på natten återwändt till kasernen genom en i kasernen% rådhusgränden befintlig bakport, hvarvid de, under väntan på portens öppnande, kastat större och mindre stenar emot den efterföljande folkhopen; och har i anledning häraf, allmänna åklagaren härför anställt åtal emot Statssoldaterna N:o 6 Carl Fredrik Swensson, N:o 7 Adolf Hällqvist, N:o 8 Sven Agust Kindstrand, N:o 9 Adolf Fredrik Boström, N:o 12 Frans August Flink, N:o 23 Frans Victor Jonssson Nöjd, N:o 24 Gustaf Berglund, N:o 25 Gustaf Vilhelm Adolf Danielsson, N:o 40 Per Axel Carlsson, N:o 43 Per Fredrik Persson, N:o 44 Adolf Fredrik Is, N:o 46 Johan Gottfrid Swensson, N:o 47 Alfred Swensson, N:o 50 Olof Leander Carlsson, N:o 58 Johan Hjalmar Sandström, N.o 59 Johan Erik Swärd samt sedermera, under sakens lopp , emot N:o 29 Johan Wilhelm Ling, med yrkande om answar å de tilltalade efter 6 Kap. i Strafflagen för krigssmakten af den 11 Juni 1868 eller, om detta yrkande ej bifalles, efter 10 Kap. 9 och 19§§ i allmänna Strafflagen. Under ransakningen hafva följande målsegande tillstädeskommit nemligen Poliskonstapeln Frans August Hasselgren, Maskinisten Carl Fredrik Bukman, Stenhugaren Gustaf Dahlström, Gasarbetaren Emanuel Hjelte, Målaregesällen Johan Albert Törnros, Linieraren E. F. Holmberg, Bokhållaren Anders Emil Östensson, Muraren Jakob Ahl, Handlanden Frans Holmberg, Sjömannen Johan Alfred Trenmor, Snickaren Johan Gustaf Lundström, Mätaren Carl Oscar Hallqvist, Enkan Christina Hallqvist, Pressaren Otto Pettersson, Slubbaren Carl Johan Liljeborg, Tullwaktmästaren Carl Albert Kjellström, Ruggaren Johan Fredrik Pettersson, Ruggaren Johan August Andersson, Urmakaren Carl Gustaf Lindeberg, Förläggaren Carl Ferdinand Pettersson, Slubbaren Ernst Johansson, Klädeswäfvaren Frans Ludvig Ekström, och Skräddaregesällen Johannes Lindberg, hvilka dels yrkat ansvar å de tilltalade för målseganderna öfvergångna misshandlingar, dels fordrat ersättning för sveda och värk, tidspillan vid inställelse hos Poliskammaren och Rådstufvurätten samt kläders förderfvande. Detta med hvad mera i saken förekommit och afhörda vittnen berättat har Rådstr:n i öfverwägande tagit; och ehuru någon eller några af de tilltalade ej kunnat uppgifvas eller öfverbevisas, att hafva varit oroligheternas anstiftare eller anförare, anser dock RR:n, på grund af yttranden, fällda ej enskilde stadssoldater samt andra omständigheter, det kunna för visst antagas, att gerningen förut varit bland manskapet öfverlagd% eller en del deraf öfverlagd och öfverenskommen samt att afsigten dermed varit att hos allmänheten injaga skrämsel och utkräfva hämnd för förmenta oförrätter och förklenliga omdömen, vid hvilket förhållande och då, i anseende till mörkret och oredan det i de alldra flesta fall ej kunnat urskiljas utaf hvilka personer de serskilta våldshandlingarne blifvit utöfvade, ej mindre de stadssoldater, som i förutnämnda afsigt ifrån kasernen uttågat, att äfven de som derutanför anträffat och åtföljt hopen samt i oroligheterne deltagit, förklaras vara för gerningarne och deras följder lika answarige; pröfvande förty RR:n, som, enär stadens militärkår icke tillhör rikets krigsmakt eller visats vara genom särskild författning förklarad dermed likställd, anser Åklagaren yrkande om krigslagarnes tillämpning i förewarande fall ej kunna bifallas, jemlikt 10% Kap.% 13§ jemförd med 9§ i 10 Kapitlet samt 4 Kap. 1§ Strafflagen rättvist fälla Statssoldaterna N:o%47% Alfred% Swensson%, N:o 6 Carl Fredrik Svensson, N:o 7 Adolf Hällqvist, N:o 8 Sam August Kindstrand, N:o 9 Adolf Fredrik Boström, N:o 12 Frans August Flink, N:o 23 Frans Victor Jonsson Nöjd, N:o 24 Gustaf Berglund, N:o 25 Gustaf Vilhelm Adolf Danielsson, N:o 40 Pehr Axel Carlsson, N:o 43 Pehr Fredrik Petersson, N:o 44 Adolf Fredrik Is, N:o 46 Johan Gotfrid Svensson, N.o 47 Alfred Svensson, N:o 50 Olof Leander Carlsson. N:o 58 Johan Hjalmar Sandström, N:o 59 Johan Erik Swärd och N:o 29 Johan Wilhelm Ling, såsom förvunne att hafva anställt och deltagit i upplopp, dervid våld å personer blifvit af de tilltalade föröfvadt, undergå straffarbete i twå år. Beträffande särskildt Statssoldaten N:o 51 Anders Petersson, så är upplyst, att han icke deltagit uti de af hans ofvan uppräknade kamrater åstakomna gatuoroligheter, hvaremot Petersson är genom egen bekännelse och vittnens utsagor öfvertygad att, under det några af de i upploppet deltagande Statssoldaterna återfördes till kasernen, hafva rusat genom den öppnade porten ut på gatan och, medelst något skärande tillhygge, om hvars rätta beskaffenhet tillförlitlig utredning ej kunnat erhållas, tillfogat Sjömannen Johan Alfred Trenmor ett längre blödande sår uti öfra delen af hufvudet, hvadan Anders Pehrsson, i stöd af 14 Kap. 12§ Strafflagen% och 11 Kap. 15§ Strafflagen fälles att för våldet undergå straffarbete i tre månader. De målsegander som fordrat skadeersättning förklarar RR:n berättigade att i sådant afseende åtnjuta: Handlanden Frans Holmberg 30 kronor, Maskinisten C. F. Bukman 30 kronor, Stenhuggaren Gustaf Dahlström 20 kr., Gasarbetaren Em. Hjelte 20 kr, Muraren Jakob Ahl 15 kr., Målaregesällen J. A. Törnros 23 kr., Ruggaren J. F. Pettersson 20 kr. och Ruggaren J. A Andersson 10 kkronor, äfvensom afhörda vittnet Stenhuggaren Carl August Swensson tillägges godtgörelse för tidspillan med tre kronor; skolande samtlige för deltagande i upploppet nu sakfällde, en för alla och alla för en answara för desse ersättningsbelopp. Samtlige i detta mål laghörde förklaras, såsom dömde till urbota answar, skyldige att genast träda i häkte.

 

10 jul 2014