Goda råd anno 1865

Förvärf Inkomst. Elfva reglor.

1. Börja icke för stort eller för präktigt.

2. Tappa icke genast modet, om det icke straxt vill gå rätt bra;
     men blif icke heller säker, lättsinnig och öfvermodig, om det
     i början går efter önskan.

3. Tänk alltid på det hela, på hufvudsaken, men försmå likväl
     icke en Iiten vinst och sök också undvika en obetydlig
     förlust.

4. Lita icke på andra mer än du nödvändigt behöfver.

5. Alltid redbart.

6. Icke för mycket och för mångahanda på en gång.

7. Akta dig för att borga.

8. En liten vinst vid säker, hastig omsättning bör alltid
    föredragas framför en större, som är osäker och
    långsammare.

9. Ombyt icke ofta och lättsinnigt ditt hufvudyrke: men
     fasthäng icke heller pedantiskt dervid, om det icke föder dig.

10. Skilj vid hvarje företag emellan sken och verklighet.

11. Förvärfva ej som en girig och slösa icke såsom en dåre.

Förbrukning utgift. Tjugufyra reglor.

1. Skilj emellan det oumbärliga och nödvändiga samt det
     nyttiga, angenäma och blott vackra.

2. Uppgör en årlig utgiftsberäkning (hushållsstat).

3, Beräkna icke inkomsterna för högt och utgifterna för lågt.

4. Vänj dig att beräkna och ställa allt billigt.

5. Nyttja och var aktsam på samma gång.

6. Inskränk de så kallade ambitionsutgiflerna.

7. Köp så litet lyxartiklar som möjligt.

8. Att gifva och mottaga skänker fordrar bådadera försigtighet.

9. Var konseqvent i sparsamhet.

10. Betänk dig vid inköp ännu mer än vid försäljning.

11. Undvik att prenumerera, subskribera, abonnera o. s. v.

12. Vänj dig vid huslig lefnad.

15. Låt icke andras exempel och slöseri imponera på dig och
       locka dig att apa efter.

14. Håll alltid inventarium, bok och räkning öfver allt hvad du
      eger, öfver inkomster och utgifter

15. En disponibel riksdaler i fickan är bättre än två i onödiga
      och onyttiga saker.

16. Betala om möjligt är, alltid kontant.

17. Inga experimenter, intet hemlighelskrämeri.

18. Föröd aldrig något på lättsinnigt sätt, i förhoppning på
      blifvande vinst eller ersättning.

19. Assurancer rekommenderas; lotterier böra undvikas.

20. Förvärfva dig sakkännedom och affärs  skicklighet.

21. Skilj vid alla saker, som förbrukas, emellan det egentligen
       väsendtliga och praktiska samt det tillfälliga och blott
      prydliga.

22. Akta dig för alla slags stympare och fuskare.

25. Beherrska och öfvervinn begäret efter allt nytt.

24. Uppskjut icke, utan i största nöd hvarken utbetaninar
       eller inkasseringar

6 maj 2014