Passhandlingar

Passhandlingar

Pass krävdes för både inrikes och utrikes resor fram till 1860.

1812–1860 gällde en ambitiös förordning vars efterlevnad resulterat i ett rikt källmaterial om resor. Nu skulle passen vara tryckta, detta för att minska risken för förfalskningar.

Pass kunde utfärdas av landshövdingen som också hade rätt att delegera uppgiften. Magistraten kunde utfärda pass för boende i staden men ej för andra.

Här syns ett pass utfärdat av landshövdingeämbetet i Västmanland i juli 1816 för Lars Godberg som ämnade resa från Dingtuna till Stockholm, Uppsala och Södermanland.

bild av passhandling 

Enligt 1812 års påbud behövdes dock inget pass om man reste någonstans där man var allmänt känd. Man kunde resa en eller några socknar bort utan att skaffa pass.

Spridda pass (1700¬–1800-tal) finns bevarade i länsstyrelsearkiven i landsarkivet. Varför just dessa bevarats är dock oklart. Däremot finns i regel s.k. passjournaler bevarade i länsstyrelsearkiven från slutet av 1700-talet och 1800-talet med uppgift om passinnehavarens titel, namn och destination.

För allmogens arbetsvandringar skulle prästerskapet utfärda resebevis. Enligt 1812 års påbud behövde allmogen inte heller pass utan det räckte med prästbevis. Dock finns ibland allmogefolk i passjournalerna.

1860 avskaffades passtvånget för både inrikes och utrikes resor. Den ökade rörligheten (som underlättades av nya kommunikationssätt) gjorde att passtvånget blev svårt att hantera.

Skyldigheten att ha pass återinfördes för utrikes resor 1917.

Passen utfärdades åter av länsstyrelser eller för stadsbor även av magistrater och/eller poliskammare fram till 1940. Tyvärr har passregistren jämte bilagor i de flesta fall utgallrats 1 år efter att giltighetstiden för passet utgått. I Uppsala länsstyrelsearkiv finns dock passansökningar bevarade till år 1926 (serien DIV, Avgjorda mål). Här hittar vi passansökan för studenten Greta Estelle från 1917.

bild av passhandling 

bild av passhandling 

Källa:

Månadens dokument september 2014, Landsarkivet i Uppsala
Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskansliet E V:3 Handlingar angående pass

15 sep 2014