Sotaryrket - ett höjdarjobb

Skorstensfejaryrket är traditionstyngt och har långa anor – behovet uppstod redan under medeltiden, då skorstenar började tas i bruk. Regelbunden sotning krävdes (och krävs) för att undvika en förödande skorstensbrand. - Sotarna skapade ett eget hemligt yrkesspråk, ”knoparmoj” (används sparsamt i dag), och använder många särpräglade redskap. - Sotarspråk - liten ordlista

ava - rymma balsamin - kvast med lång stång barsning - "skällning", åthutning beko en beko - 1:50kr benda - låna hos pantlånaren bendiks - jude, pantlånare bets - tokig, idiot bir - öl bira - dricka birkosing - drickspengar bläjd - 25 öre bondknopare - icke yrkeslärd sotare bondknoperi - att utöva yrket utan rätt brallor - byxor bubba, bubbor - sko, skor bysa, byst - dricka, krog, drucken, full bysakvanting - krögare bysakök - krogkök byst - full bälla - 25-öring böckom - bok, "sotarbok" - Några satsbildningar

Han var ute och fyrka och nabad av bylingen. Han var ute och söp och tagen av polisen.

Det blev ett tjabes träck, sen jag knopat mojen. Det blev ett gott drag, sedan jag sotat spisen.

Du skall dra ned kurpisen över trysset, när du knopar kåpan. Du skall dra ned mössan över ansiktet, när du går igenom skorstenen.

Det var ett kymigt uk, en hög stock och masig kåpa. Det var ett besvärligt tak, en hög skorsten, och en trång skorstenspipa.

Det var kåpfirning hos macken igår. Det var soteld hos bagaren igår.

Har du penat kosing från gesmällen? Har du undanhållit pengar från gesällen?

Skraspen barsa för att jag fejat ner. Frun skällde för att jag sotat ned.

Benda en beko. Låna hos pantlånaren.

Kamma birkosing. Få drickspengar.

Källa http://web.archive.org/web/20081228021209/http://www.skorstensfejare.se/pub42.asp http://www.popularhistoria.se/artiklar/ett-hojdarjobb/ Wikipedia http://www.skorstensfejare.se/

5 dec 2016