Kokbok för svenskarne i Amerika / projekt Runeberg/

PRAKTISK ILLUSTRERAD KOK-BOK FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. "Människan lefver icke af hvad hon äter, utan af hvad hon smälter" CHICAGO SVENSKA TRIBUNENS FÖRLAG. 1899. "Skall en kokbok, som är egnad åt svenskarne i Amerika, motsvara sitt ändamål, måste den icke blott beskrifva och förklara samt uppgifva hur matlagningen försiggår i Sverige, utan äfven lemna fullständiga uppgifter för tillagning af de amerikanska maträtterna, emedan årligen nya elever uppväxa och utbildas, hvilka äro i behof af allehanda råd och upplysningar inom kokkonsten, särskildt sådana som lämpa sig för den amerikanska matlagningen. Fordran på en för detta land ändamålsenlig kokbok är således ej obetydlig. Kan föreliggande kokbok blifva till ledning för nybegynnare samt upplifva minnet hos de i kokkonsten kunniga husmödrarna så är syftet med densamma vunnet. Arrangeringen af de olika ämnen som behandladts såväl i första som andra afdelningen är, så långt möjligt, enligt alfabetet. Dessutom förekommer i slutet af boken ett fullständigt register på såväl svenska som engelska språket. De förekommande blanka sidorna — emellan de olika afdelningarna — hafva tillkommit på mångas begäran, och äro de på sin plats vid tillökning af nya, goda recepter. De snälla väninnor, med hvilkas biträde denna bok kommit till stånd, äro många. Utgifvarne måste inskränka sig, att här på en gång tacka dem alla. Öfverlemnande boken till vår svenska allmänhet, hvars intresse den är afsedd att tillgodose i såväl helsans som sjukdomens dagar, anhålla utgifvarne ödmjukast om benäget öfverseende för möjligen förekommande fel och brister. UTGIFVARNE " http://runeberg.org/svkokbok/

1 dec 2016